Địa chỉ
Số 01, đường Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Điện Thoại
+(84)90-2556-655
+(84)96-6260-635
Email
aic@dlu.edu.vn
dangky_aic@dlu.edu.vn
Liên Hệ Với Chúng Tôi