Các Lớp Dài Hạn

Có nhiều lớp khác nhau cho mọi lứa tuổi từ 6 tuổi trở lên

Nội dung: 7 hoặc 8 bài giảng trích từ 1 hoặc 2 giáo trình trong bộ giáo trình K12.

Thời lượng: 32 tiết

Khai giảng định kỳ 2 lần/tháng.

Các lớp dài hạn đang chiêu sinh